Daniel Dumitru a trecut la odihnă în Domnul | Tabără de vară pentru copii! | Școala lui Samuel! | Sfârșit de cale – Sorin Băluță | Formarea caracterului – 7-12 ianuarie 2018

Muzicianul şi viaţa sa cu Dumnezeu

Publicat pe 11-09-2016

1 octombrie: Muzicianul şi viaţa sa cu Dumnezeu

11 septembrie, 2016

Către toate co­mu­ni­tă­țile AZSMR din România și de pre­tu­tin­deni

Salutări cre­ş­tine cu Coloseni 3:16.

Sperăm că aceste rân­duri vă află bucurându-vă de bi­ne­cu­vân­tă­rile bo­gate ale Domnului. Scopul aces­tei scri­sori cir­cu­lare este de a pro­mova şi de a so­li­cita spri­ji­nul tu­tu­ror uni­tă­ţi­lor Conferinţei Generale în fa­voa­rea pro­iec­tu­lui „Muzicianul şi vi­aţa sa cu Dumnezeu”, care va fi în Sabatul din 1 oc­tom­brie 2016 în bi­se­ri­cile AZSMR din în­treaga lume.

Ţinând cont de fap­tul că ziua de 1 oc­tom­brie este Ziua Internaţională a Muzicii, Comitetul Muzical al Conferinţei Generale a pre­gă­tit un pro­gram spe­cial pen­tru această zi, pen­tru a pro­mova şi în­cu­raja cre­ş­te­rea spi­ri­tu­ală a mu­zi­cie­ni­lor AZSMR:

Pentru di­mi­neaţa, vom avea o temă spe­cială pen­tru ser­vi­ciul di­vin
După ami­aza, un stu­diu spe­cial cu ti­tlul „Muzicianul şi vi­aţa sa cu Dumnezeu,” care va fi ţi­nut în bi­se­ri­cile lo­cale sub con­du­ce­rea li­de­ri­lor aleşi de res­pec­ti­vele câm­puri şi uniuni.

Programul după-amiezei ar tre­bui să fie o oca­zie spe­cial de co­mu­niune, cu mu­zică şi in­te­ra­cţiune în­tre fraţi. Întâlnirea nu este de­sem­nată doar pen­tru mu­zi­cieni, ci pen­tru în­treaga co­mu­ni­tate AZSMR, in­clu­siv vi­zi­ta­tori şi pri­e­teni in­te­re­saţi.

Pentru pro­gra­mul de după-amiază se va des­cărca ur­mă­to­rul ma­te­rial: Muzicianul şi vi­aţa sa cu Dumnezeu (PDF)

Pentru mai multe in­for­ma­ţii şi de­ta­lii le­gate des­pre acest eve­ni­ment, se va con­sulta ghi­dul ,,Viaţa cu Dumnezeu a mu­zi­cia­nu­lui” .(PDF)

În tim­pul lu­ni­lor au­gust şi sep­tem­brie 2016, ma­te­ri­a­lele ne­ce­sare vor fi fă­cute dis­po­ni­bile de că­tre Comitetul Muzical al CG, şi pot fi ce­rute la ur­mă­toa­rea adresă de email: mpedrazas@sdarm.org

Un pos­ter care anu­nţă eve­ni­men­tul;
-Predica pen­tru ser­vi­ciul di­vin, atât în ver­siune text, cât şi în PowerPoint;
-Ghid de stu­diu „Muzicianul şi vi­aţa sa cu Dumnezeu”, pen­tru în­tâl­ni­rea de după-amiază, cu tex­tul în for­mat de re­vistă şi în PowerPoint. Recomandăm ca uni­tă­ţile să ti­pă­rească aceste re­viste şi să le dis­tri­buie în­tre fraţi în ge­ne­ral. La în­tâl­nire ar tre­bui să evi­tăm ci­ti­rea ma­te­ri­a­lu­lui. Conducătorul ar tre­bui să stu­dieze su­biec­tul în pre­a­la­bil şi să îl pre­zinte într-un mod di­na­mic şi in­te­re­sant.
-Ghid de pro­ce­duri pen­tru con­du­că­tori
-Videoclipuri scurte re­fe­ri­toare la su­biect.

Este do­rinţa noas­tră sin­ceră ca pro­iec­tul „Muzicianul şi vi­aţa sa cu Dumnezeu” să fie o bi­ne­cu­vân­tare pen­tru mu­zi­cie­nii AZSMR şi pen­tru bi­se­rica noas­tră în ge­ne­ral.

Coordonatori Departamentul de Muzica al Conferinţei Generale
Fr. Marcos Pedrazas

Material preluat de pe:http://www.azsmr.ro/1-octombrie-muzicianul-si-viata-sa-cu-dumnezeu/


Scrie un comentariu

Trebuie sa fii autentificat pentru a putea sa scrii comentarii.