Ajutor pentru Filipine – Departamentul de binefacere

Ajutor pentru Filipine – Departamentul de binefacere

Iubiţi fraţi din întreaga lume,

„El susţine cauza celui asu­prit şi dă hrană celui flămând.” Psalm 146:7 (engl.)

Domnul Isus a spus: „Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea parte de milă.” Săracii sunt peste tot în jurul nos­tru, cei sinis­traţi, necă­jiţi, îndu­re­raţi, şi cei care sunt gata să piară. Există o mare nevoie de exer­ci­ta­rea milei astăzi, la fel cum a fost întot­dea­una. Dumnezeu ne-a făcut isprav­ni­cii Săi, şi El nu tre­buie să fie făcut res­pon­sa­bil de sufe­rinţele, neno­ro­ci­rea, lipsa de îmbră­că­minte, şi de nevo­ile ome­ni­rii. Domnul a luat măsuri îndes­tu­lă­toare pen­tru noi toţi. El ne-a dat can­ti­tăţi mari cu care să ali­năm nevoia aces­tor sufe­rinzi şi defavorizaţi.

În fie­care zi auzim de cutre­mure, răz­bo­aie, inun­da­ţii, vul­cane şi alte dez­as­tre şi pro­bleme peste tot în lume, care au ca urmare dis­tru­geri, pagube mari aduse pro­pri­e­tă­ţi­lor şi vieţii.

Ajutor pen­tru Filipine

Ajutor pentru Filipine

Credit foto: Pio Arce/Genesis Photos – World Vision

Suntem toţi în cunoş­tinţă de apele dis­tru­gă­toare ale tai­fu­nu­lui Hayan, unul din­tre cele mai puter­nice tai­fune care a lovit vreo­dată Insulele Filipine vine­rea tre­cută, lăsând în urmă un cor­te­giu de dis­tru­geri masive şi până în pre­zent un număr esti­mat de 1200 morţi. Iniţial am încer­cat să luăm legă­tura cu fra­ţii noş­tri din Filipine; nu am reu­şit să obţi­nem infor­ma­ţii com­plete. Ceea ce ne îngri­jo­rează cel mai mult este fap­tul că sunt atât de multe regiuni din care nu avem nici o infor­ma­ţie, şi când întâm­pi­năm o ast­fel de lini­şte, de obi­cei înseamnă că dis­tru­ge­rea este chiar mai mare. Devastarea şi dis­pe­ra­rea aduse de acest tai­fun cuprind toc­mai zona unde locu­iesc fra­ţii noş­tri. Cu câteva minute în urmă am pri­mit un mesaj că unii din­tre fra­ţii noş­tri şi-au pier­dut locu­inţele. Trebuie să tre­cem la acţiune pen­tru a-i scăpa pe aceşti fraţi de dez­as­trul acesta. Ei au nevoie urgentă de pro­vi­zii pre­cum apă pota­bilă, hrană, şi măsuri sani­tare pre­ven­tive şi reclă­di­rea cămi­ne­lor lor. Impactul pen­tru întreaga comu­ni­tate a fost cu ade­vă­rat devastator.

În ciuda lip­sei de infor­ma­ţii de încre­dere des­pre cât de multe pagube imo­bi­li­are au fost pro­duse de tai­fu­nul Haiyan, Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale a orga­ni­zat resurse şi per­so­nal care să se anga­jeze în ser­vi­ciul de ali­nare şi aju­to­rare a vic­ti­me­lor. Ce am ofe­rit noi nu este sufi­cient. Avem nevoie de mai mult.

Puteţi face o dife­renţă donând cât de puţin sau cât de mult puteţi. Persoanele rezi­dente în Statele Unite pot face dona­ţii deduc­ti­bile din impo­zit. Conferinţa Generală garan­tează că dona­ţi­ile vor merge direct în pro­porţie de 100% pen­tru aju­to­ra­rea vic­ti­me­lor şi a fami­li­i­lor lor. Vă rugăm dire­cţio­naţi către Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale acele dona­ţii care simţiţi că ar fi potri­vite să ajute celor devas­taţi, fraţi ai noş­tri, surori şi fami­li­ile lor, şi alţii aflaţi în acest teri­to­riu lovit de calamitate.

Există două moda­li­tăţi prin care puteţi dona:

  1. Prin cec de plată către: Seventh Day Adventist Reform Movement General Conference, World Disaster Relief Fund, şi apoi trimiteţi-l prin poştă către 5240 Hollins Road, Roanoke, VA 24019. Vă rugăm menţio­naţi pe cec fap­tul că doriţi ca dona­ţia dum­ne­a­voas­tră să ajungă în Fondul pen­tru Ajutorarea Filipinelor.
  2. Prin Paypal la Paypal ID: treasurer@sdarm.org

Fratele dum­ne­a­voas­tră în Hristos,

D. Sureshkumar

Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale

Preluat de pe :  http://www.azsmr.ro/ajutor-pentru-filipine/#more-2606

Lasă un răspuns