Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șap­tea Mișcarea de Reformă

19 noiem­brie 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Dragi frați, surori și pri­e­teni din întreaga lume,

Vă salu­tăm în Numele Domnului și Mântuitorului nos­tru Isus Hristos.

Domnul ne-a bine­cu­vân­tat pe fie­care din­tre noi, oferindu-ne sănă­tate din bel­șug și acordându-ne îndu­ră­rile Sale de-a lun­gul călă­to­riei noas­tre și harul Său care ne-a sus­ți­nut și ne-a adus până aici, în apro­pi­e­rea unui alt an. Au tre­cut aproape o sută șap­te­zeci de ani de când Mântuitorul nos­tru a intrat în Sfânta Sfintelor – și ulti­mii 100 din acești ani au măr­tu­ri­sit cu pri­vire la călă­to­ria noas­tră de până aici ca Reformatori. În tim­pul ulti­mu­lui an, am expe­ri­men­tat cum mâna Domnului ne-a con­dus în mod minu­nat. Biserica noas­tră merge îna­inte prin cre­dință și în măsura în care am pro­gre­sat până aici, am văzut făgă­du­in­țele Domnului împlinindu-se.

Așa cum în vechiul Israel erau anu­mite peri­oade din an când întreaga națiune se angaja în mod serios să Îl caute pe Domnul, la fel și Israelul modern, sub îndru­ma­rea Duhului Sfânt, a adop­tat un plan pen­tru o Săptămână de Rugăciune anu­ală, când Biserica, ca întreg să Îl poată căuta pe Domnul în uni­tate. Dacă în vre­mu­rile tre­cute copiii lui Dumnezeu aveau nevoie de ast­fel de oca­zii pen­tru a se reîn­vi­ora din punct de vedere spi­ri­tual, noi, și cei peste care va veni sfâr­și­tul aces­tei lumi, avem cu sigu­ranță nevoie de ele.

În isto­ria înce­pu­tu­ri­lor Advente, îna­in­ta­șii noș­tri au intro­dus pen­tru prima dată ideea de Săptămână de Rugăciune în toate bise­ri­cile, pen­tru a fi o sursă a unui puter­nic suflu spi­ri­tual și aju­tor pen­tru popo­rul lui Dumnezeu, la sfâr­și­tul anu­lui. Acest plan a adus atât de mult aju­tor și bine­cu­vân­tări spi­ri­tu­ale cre­din­cio­și­lor și cau­zei lui Dumnezeu care s-a repe­tat an după an. În curând această prac­tică s-a înce­tă­țe­nit între noi. În fie­care țară și în fie­care loc unde este înte­me­iată lucra­rea noas­tră din întreaga lume, se păs­trează Săptămâna de Rugăciune în fie­care an. Aceasta este un timp spe­cial din an când bise­ri­cile noas­tre din întreaga lume se unesc într-o cerere comună a reîn­vi­o­ră­rii spi­ri­tu­ale. În acest timp noi trăim expe­riența spi­ri­tu­ală a urcă­rii unui vârf de munte, când ne închi­năm împre­ună, stu­diem împre­ună și ne rugăm împre­ună, sim­țind pre­zența lui Dumnezeu și bucurându-ne de încu­ra­jă­rile fami­liei de frați cre­din­cioși în Dumnezeu.

Perioada de 5–14 decem­brie a fost pusă deo­parte în acest an ca Săptămână de Rugăciune. S-au pre­gă­tit solii spe­ci­ale de mare impor­tanță pen­tru a medita la Pelerinajul Rămășiței. Credem că fami­lia Bisericii noas­tre se va aduna împre­ună în tim­pul aces­tei săp­tămâni pen­tru a stu­dia aceste ape­luri care vin de la Dumnezeu și a petrece timp căutându-L pe El. În atmosfera actu­ală de frică, per­ple­xi­tate și frus­trare, Domnul stă gata să ne ajute. „Dacă popo­rul Meu, peste care este che­mat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, și se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păca­tul și-i voi tămă­dui țara.” 2 Cronici 7:14.

Pe măsură ce ne rugăm pen­tru bine­cu­vân­ta­rea per­so­nală la această solemnă oca­zie, să amin­tim de ase­me­nea lucra­rea și lucră­to­rii din întreaga lume. Să ne rugăm pen­tru darul Săptămânii de Rugăciune. Noi putem numi aceasta, Săptămâna anu­ală a daru­ri­lor de bună­voie – acest dar va fi colec­tat în data de 14 decem­brie.

Apel pen­tru săp­tămâna de rugă­ciune 2014

În tim­pul aces­tei săp­tămâni, rugăm pe toți mem­brii Bisericii noas­tre și lucră­to­rii de pre­tu­tin­deni să aducă Domnului un dar care să repre­zinte o jertfă spe­cială. De-a lun­gul ani­lor, mulți au prac­ti­cat obi­ce­iul de a oferi în dar, veni­tul lor de pe o săp­tămână întreagă. Alții au dăruit mai mult. Unii nu au putut să ofere atât de mult, dar s-au stră­duit să facă un dar care să repre­zinte o jertfă adevărată.

Conducerea Cerului a acor­dat Bisericii noas­tre împu­ter­ni­ci­rea de a pre­găti un popor pen­tru apro­pi­ata venire a lui Isus. „Mare este sece­ri­șul, dar puțini sunt lucră­to­rii! Rugați dar pe Domnul sece­ri­șu­lui să scoată lucră­tori la sece­ri­șul Lui.” (Matei 9:37–38). Bisericii noas­tre i se dă însăr­ci­na­rea de a forma și coor­dona lucră­tori pen­tru dife­ri­tele câm­puri misio­nare din întreaga lume. Aceasta se poate rea­liza prin for­ma­rea pas­to­ri­lor, lucră­to­ri­lor, învă­ță­to­ri­lor, per­so­na­lu­lui de aju­to­rare și instru­i­rea noi­lor lucră­tori în misiuni noi. Acestea sunt unele din mul­tele nevoi ale Bisericii noas­tre. Și aflându-ne în pra­gul unui alt an nou, ar fi bine să facem din această impor­tantă însăr­ci­nare un subiect al rugă­ciu­ni­lor noas­tre. Responsabilitatea de a pre­găti un popor pen­tru apro­pi­ata venire a lui Isus rămâne asu­pra tutu­ror din­tre noi – și ea nece­sită fon­duri pen­tru a sus­ține finan­ciar aceste misiuni.

Biserica este unită prin che­ma­rea sa de a sus­ține misiu­nile. Dar putini din­tre noi știm în mod con­cret ce se întâm­plă cu daru­rile misio­nare, de unde vin ele și unde sunt folo­site. Răspunsul este acesta: daru­rile noas­tre sus­țin îna­in­ta­rea Evangheliei în țările în care încă nu s-a pătruns. Ele ajută la for­ma­rea și sus­ți­ne­rea pas­to­ri­lor și lucră­to­ri­lor, înfi­in­ța­rea de bise­rici și ajută la pro­du­ce­rea de lite­ra­tură pen­tru a fi dis­tri­bu­ită în sute de limbi. Pe scurt, daru­rile noas­tre misio­nare fac tot ceea ce zeci­mile noas­tre nu pot face.

Darul Săptămânii de Rugăciune este inves­tit 100% pen­tru pro­iec­tele misio­nare din întreaga lume. Niciun dolar nu este folo­sit pen­tru admi­nis­tra­ție sau chel­tu­ieli de întreținere.

În mod con­stant, noi pri­mim soli­ci­tări pen­tru vizite noi și ușile se des­chid pen­tru a da naș­tere la noi misiuni. Recent s-au for­mat în Africa 28 de misiuni, 6 în Asia, 6 în America Centrală, 2 în Europa, 8 în Insulele Pacific și 5 în America de Sud. Lucrarea din aceste misiuni este sus­ți­nută de daru­rile noas­tre gene­roase pe care le ofe­rim în tim­pul săp­tămâ­nii de Rugăciune. Există soli­ci­tări majore pen­tru infras­truc­tură, insti­tu­ții, lucră­tori, pas­tori și con­du­că­tori. Timpul a sosit pen­tru noi ca să între­băm ca orga­ni­za­ție mondi­ală: Am făcut noi tot ce am putut mai bine pen­tru a ne îngriji de vii­to­rul fami­liei Bisericii noas­tre din aceste țări?

Împre­ună, noi tre­buie să ajun­gem în locuri noi, să con­struim bise­rici și să instruim lucră­tori și pas­tori în întreaga lume. Sprijinul vos­tru poate face posi­bile aceste lucruri și noi sun­tem pro­fund recu­nos­că­tori pen­tru inves­ti­ția voas­tră în lucra­rea Domnului. Pentru creș­tini, nu este nimic care să le dea o satis­fac­ție mai mare decât să știe că sunt folo­siți de Dumnezeu pen­tru a împlini sco­pu­rile Sale.

Să răs­pun­dem cu toții aces­tui apel și să adu­cem un dar de bună­voie care să fie pro­por­țio­nal cu dra­gos­tea noas­tră pen­tru Hristos și aceasta va ajuta la întâm­pi­na­rea nevo­i­lor din câm­pu­rile misio­nare. Trebuie să păs­trăm tot­dea­una în minte că sco­pul nos­tru pri­o­ri­tar în Săptămâna de Rugăciune este să dăm mem­bri­lor Bisericii, oca­zia de a se angaja într-un timp spe­cial de rugă­ciune și cerere și de a-I oferi recu­noș­tință lui Dumnezeu pen­tru harul Său care ne-a susținut.

Să ne luăm timp din pro­gra­mul nos­tru încăr­cat de a căuta bine­cu­vân­ta­rea spi­ri­tu­ală care este pusă deo­parte pen­tru noi.

Când ne pur­tăm cum se cuvine, ser­vi­ci­ile din Săptămâna de Rugăciune pot fi de o valoare ine­s­ti­ma­bilă pen­tru a cul­tiva viața spi­ri­tu­ală în Biserică. Ele pot sluji la reîn­vi­o­ra­rea spi­ri­te­lor des­cu­ra­jate, să aprindă într-o fla­cără stră­lu­ci­toare mucul care fumegă, să aducă îna­poi pe cei căzuți și să aducă un plus de spe­ranță și curaj în sufle­tele cele mai arză­toare. Aceste ser­vi­cii au de ase­me­nea rolul de a adânci inte­re­sul Bisericii pen­tru pro­gra­mele noas­tre misio­nare și de a spori daru­rile ei pen­tru înche­ie­rea lucră­rii acasă și peste hotare.

Fie ca Dumnezeu să ajute pe orice cre­din­cios din întreaga lume să poată, sub călă­u­zi­rea și inspi­ra­ția Duhului Sfânt, să se stră­du­iască din toată pute­rea să facă din Săptămâna aceasta de Rugăciune ceea ce Dumnezeu dorește ca ea să fie.

Fratele vos­tru în Hristos,

D. Sureshkumar
Departamentul de Binefacere

preluat de pe : http://www.azsmr.ro/apel-saptamana-rugaciune-2014/

Related Images:

Lasă un răspuns