Candidat la vocea cerului, tabără de muzică

Candidat la vocea cerului, tabără de muzică

În peri­oada 9–12 apri­lie 2015 Departamentul de muzică al Uniunii Române orga­ni­zează la Campusul din Porumbacu o tabără de muzică pen­tru tineri ce se va des­fă­șura sub genericul:

Candidat la vocea cerului, tabără de muzică

Candidat la vocea cerului

Motto: Căci Dumnezeu este Împă­rat peste tot pămân­tul: cân­tați o cân­tare înțe­leaptă! — Psalmi 47:7

Muzica a fost dată pen­tru a înde­plini un scop sfânt, acela de a înălța gân­du­rile către cele curate, sfinte și înăl­ță­toare și pen­tru a trezi în suflet ado­ra­rea și recu­noș­tința față de Dumnezeu. Muzica for­mează o parte din ser­vi­ciul de pro­slă­vire a lui Dumnezeu în cur­țile cerești și noi ar tre­bui să ne stră­duim să ne apro­piem cât mai mult cu putință, în ini­mile noas­tre, de armo­nia coru­ri­lor cerești. O bună for­mare a vocii este o parte însem­nată a edu­ca­ției și nu tre­buie negli­jată. Cântarea, ca parte a ser­vi­ci­u­lui divin, este în ace­eași măsură un act de închi­nare, ca și rugă­ciu­nea. Inima tre­buie să simtă spi­ri­tul cân­tă­rii pen­tru a-i da into­na­ția cuve­nită. E.G. White, Patriarhii și Profeții, pag. 594

Te invi­tam cu toată căl­dura să par­ti­cipi la această tabără unde spe­răm să ne bucu­răm împre­ună de păr­tă­șia cu Domnul Isus dar și de păr­tă­șia unii cu alții!

Prin harul lui Dumnezeu vom avea în mij­lo­cul nos­tru doi invi­tați spe­ciali, pe fra­ții George Bosanac și Vili Popovici care ne vor ajuta să înțe­le­gem mai bine care este rolul muzi­cii și de ce a fost lăsată de Dumnezeu pen­tru noi, dar și cum putem des­co­peri și evita cur­sele pe care vră­j­ma­șul sufle­te­lor ni le întinde folosindu-se de acest mij­loc care este muzica.

Programul tabe­rei „Candidat la vocea cerului”:

Joi

12:00 – 18:00 Timp alo­cat cază­rii
18:00 – 19:30 Masa de seară
19:30 – 21:00 Deschiderea tabe­rei, Tema 1 „Originea muzi­cii. Muzica de-a lun­gul isto­riei biblice”
21:00 – 22:00 Repetiții de cor (corul tabe­rei)
23:00 Stingerea

Vineri

08:00 – 08:30 Altarul de dimi­neață „Principii biblice pri­vind muzica instru­men­tală în închi­nare”
08:30 – 10:00 Micul dejun
10:00 – 11:30 Tema 2 „Influența rit­mu­lui asu­pra min­ții umane”
11:30 – 13:00 Ateliere de dis­cu­ții
13:00 – 14:00 Masa de prânz
14:00 – 16:30 Activități recre­a­tive
16:30 – 18:00 Pregătirea pen­tru Sabat
18:00 – 19:30 Masa de seară
20:00 – 21:30 Deschiderea Sabatului, Tema 3 „Provocări ale muzi­cii în bise­rica de azi”
21:30 – 22:30 Repetiții de cor (corul tabe­rei)
23:00 Stingerea

Sâmbătă

08:00 – 08:15 Altarul de dimi­neață „Puterea muzi­cii”
08:15 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 09:30 Program de laudă
09:30 – 10:45 Școala de Sabat
11:10 – 12:30 Tema 4 „Cântăreți după inima lui Dumnezeu”
13:00 – 14:30 Masa de prânz
14:30 – 15:30 Repetiții ale instru­men­tiș­ti­lor
15:30 – 16:30 Repetiții ale coriș­ti­lor
16:30 – 17:00 Înscri­e­rea în pro­gra­mul de laudă
17:00 – 19:00 Programul de laudă
19:00 – 20:00 Masa de seară
20:00 – 20:15 Închi­de­rea Sabatului
20:30 – 23:30 Foc de tabără
00:00 Stingerea

Duminică

08:00 – 08:30 Altarul de dimi­neață „Pași către suc­ces”
08:30 – 09:30 Micul dejun
09:30 – 10:00 Fotografii
10:00 – 17:00 Activități recre­a­tive
17:00 – 18:00 Închi­de­rea taberei

Prețul cază­rii și al mesei este de 200 RON/persoană/toată peri­oada, bani care vor fi achi­tați astfel:

  1. Când faceți rezer­va­rea, veți depune 50 RON în urmă­to­rul cont ban­car: RO64RZBR0000060014716372 pe numele Barbu Corneliu (Dacă nu depu­neți această sumă, rezer­va­rea nu va fi valabilă).
  2. Restul de 150 RON îi veți achita la sosi­rea voas­tră la tabără.

Înscri­e­rile se vor face la Barbu Corneliu (după ce ați depus cei 50 RON) la numă­rul 0722388365 și Oz Demis 0733007570.

Rezervările se fac până cel târ­ziu pe 30 mar­tie 2015, în limita locu­ri­lor disponibile.

Facem apel la tineri să se înscrie cât mai repede. Tinerii vor avea pri­o­ri­tate la înscri­ere dato­rită numă­ru­lui redus de locuri de cazare, aceasta neîn­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și cei mai în vâr­stă sau părinții.

Nu vom răs­punde de aceia care vor sosi la tabără fără o rezer­vare prealabilă.

De reți­nut:

  • Pentru a nu se aglo­mera pro­gra­mul de laudă de Sâmbătă seara avem rugă­min­tea ca odată cu înscri­e­rea la tabără să vă anun­țați și par­ti­ci­pa­rea în pro­gram ast­fel încât să putem avea scurte momente de laudă la înce­pu­tul și sfâr­și­tul temelor;
  • După cum ați văzut, în pro­gram există un timp alo­cat acti­vi­tă­ți­lor recre­a­tive care se vor des­fă­șura într-un mod orga­ni­zat în natură, ceea ce implică să aveți un echi­pa­ment adec­vat unor ast­fel de acti­vi­tăți. (Încăl­ță­minte sport, trening);
  • Toți cei care aveți instru­mente muzi­cale și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cânta la pro­gra­mele de laudă;
  • În tim­pul teme­lor și al pro­gra­me­lor de laudă ce se vor des­fă­șura în sală, se va păs­tra solemnitatea.

Vă aștep­tăm cu drag!

Departamentul de muzică al Uniunii Romane!

Sursa – AZS-MR

Related Images:

Lasă un răspuns