Congres internațional pentru tineri la Marusevec

Calea către succes – Congres internațional la Marusevec

Dragi pri­e­teni, sun­tem mai mult decât feri­ciți de a vă invita la Congresul inter­națio­nal pen­tru tineri:

Calea către succes

Calea către succes, Congres internațional pentru tineri la Marusevec, Croația

Vara aceasta, 27 iulie – 3 august

Locația este Marusevec, un oră­șel în nor­dul Croației. Mulți din­tre voi aveți amin­tiri din tabe­rele pre­ce­dente din 2005 și 2008.

Anul acesta vom avea din nou tineri de aproape și de departe (mulți s-au înscris deja)! Vom petrece o săp­tămână întreagă în acest loc fru­mos, vom învăța subiecte care schimbă viața, vom avea pri­vi­le­giul de a cânta într-un cor inter­națio­nal de tine­ret! Ne vom bucura de timp liber în fie­care zi și vom explora locuri inte­re­sante într-o excur­sie. Mai pre­sus de toate, vom avea bine­cu­vân­ta­rea de a fi în pre­zența Creatorului nos­tru și de a-I da slavă!

Sunt și niște nou­tăți la această tabără! Vom avea patru vor­bi­tori prin­ci­pali, fra­ții Peter Lausevic, Adrian Fînaru, John Baer și Radu Ioniță. Seminarele de dimi­neața des­pre Calea către suc­ces vor fi împăr­țite în clase care se vor rota de la un vor­bi­tor la altul. Vom avea un grup din Brazilia cu un pro­gram muzi­cal spe­cial. Și încă un lucru care ar putea fi impor­tant pen­tru unii din­tre voi: de data aceasta există acces la inter­net în toate clă­di­rile! :)

Vrem tineri de acțiune să ni se ală­ture pe par­cur­sul între­gii săp­tămâni, de dumi­nică după-amiază până dumi­nica urmă­toare, ca par­ti­ci­panți activi ai aces­tei tabere. E bine să vă înscri­eți din timp, de pre­fe­rință până în 15 iunie (15.06.2014.) și să tri­mi­teți înscri­e­rea la iyc2014croatia@gmail.com.

Prețurile pen­tru cazare și mân­care pot fi găsite aici:

Calea către succes, Congres internațional pentru tineri la Marusevec, prețuri

Site-ul unde vă puteți înscrie se găsește aici: http://rpasd.hr/index.php/marusevec-2014

Ne puteți urmări și pe Facebook aici: https://www.facebook.com/marusevec2014

Dacă aveți nevoie de mai multe infor­ma­ții, nu ezi­tați să ne scri­eți la adresa de e-mail de mai sus sau oky7musashi@yahoo.com (Ozren Burisa) sau ar_ionita@yahoo.com (Radu Ioniță).

În spe­ranța că ne vedem în Marusevec vara aceasta, ne rugăm Domnului să vă ajute în pla­nu­rile voastre!

Salutări creș­tine de la fra­ții din Croația.

Ozren Burisa

Related Images:

Lasă un răspuns