Daruri pentru Misiuni – Săptămâna de Rugăciune

Daruri pentru Misiuni – Săptămâna de Rugăciune

Daruri pentru Misiuni în Săptămâna de Rugăciune

Dăruind pen­tru Misiuni

Salutări cre­ş­tine în numele Domnului şi Mântuitorului nos­tru Isus Hristos cu 1 Cronici 29:14: „Dar cine sunt eu şi cine este popo­rul meu, aşa încât să putem oferi atât de gene­ros? Căci toate lucru­rile vin de la tine şi din ce este al tău ţi-am dat.”

Săptămâna de rugă­ciune a fost des­ti­nată ini­ţial a fi o sursă de mare inspi­ra­ţie spi­ri­tu­ală şi aju­tor pen­tru popo­rul nos­tru. Este acel timp din an când bise­ri­cile noas­tre din toată lumea se unesc într-o cău­tare comună a unei învi­o­rări spirituale.

Săptămâna de rugă­ciune este des­crisă ade­sea ca o expe­rienţă de vârf de munte. Pentru o peri­oadă deter­mi­nată de timp în fie­care an în decem­brie, ne închi­năm împre­ună, stu­diem împre­ună şi ne rugăm împre­ună, simţind pre­zenţa lui Dumnezeu şi bucurându-ne de încu­ra­ja­rea fami­liei lui Dumnezeu de semeni cre­din­cioşi. Dar ne-am între­bat vreo­dată „care este sco­pul lui Dumnezeu cu mine?”

Domnul ne-a bine­cu­vân­tat pe fie­care din­tre noi, oferindu-ne sănă­tate şi protejându-ne în călă­to­rii şi ne-a acor­dat harul Său susţi­nă­tor, care ne-a adus aici, la gra­ni­ţele unui nou an. În anul care a tre­cut am simţit mâna con­du­că­toare a lui Dumnezeu în multe moduri minu­nate. Biserica noas­tră îna­in­tează prin cre­dinţă şi când am îna­in­tat prin cre­dinţă, am văzut făgă­du­inţele Domnului împlinite.

Dumnezeu doreşte ca noi să-L recu­noa­ş­tem drept Creator al tutu­ror lucru­ri­lor, drept Acela care ne oferă toate lucru­rile, care menţine toate lucru­rile şi care posedă totul. Noi toţi Îi apa­rţi­nem. Dumnezeu nu-Și impune această pro­pri­e­tate, ci caută ca noi să o recu­noa­ş­tem în mod volun­tar. Recunoaşterea Lui duce la rela­ţia între Dumnezeu şi om, numită isprăvnicie.

Isprăvnicia este o rela­ţie între Dumnezeu şi om şi un mod de viaţă în care recu­noa­ş­tem că totul îi apa­rţine lui Dumnezeu. Isprăvnicia nu înseamnă doar a face daruri gene­roase din ceea ce pose­dăm. Toate resur­sele tre­buie folo­site spre slava Lui şi binele comun. Ea înseamnă ca noi să recu­noa­ş­tem că Dumnezeu posedă toate lucru­rile. Ni s-au încre­dinţat bunu­rile pămân­tu­lui, totuşi nu pose­dăm nimic. Cum putem da ceea ce nu pose­dăm? Mai degrabă ar tre­bui să facem dis­po­ni­bile altora acele resurse de care nu avem nevoie.

Ne bucu­răm să vă împăr­tă­şim pro­gre­sul înre­gis­trat cu pri­vire la anga­ja­men­tul pe care l-am făcut de a instrui lucră­tori şi a ne pre­găti pen­tru vii­tor. Avem în pre­zent înte­me­iate 13 şcoli misio­nare şi insti­tute de instru­ire a slu­j­ba­şi­lor la nivel glo­bal. Investim de ase­me­nea şi în per­so­nal care să ajute la rea­li­za­rea aces­tor proiecte.

Peste două mili­arde de oameni din lumea de astăzi sunt cla­si­fi­cate ca fiind nea­tinse şi evan­ghe­lia nu le este acce­si­bilă. Aceasta este o pro­blemă pen­tru comu­ni­tă­ţile locale din toată lumea şi pen­tru fie­care membru.

Darul Săptămânii de Rugăciune este inves­tit 100% în pro­iecte misio­nare din toată lumea. Nici un dolar nu este folo­sit pen­tru admi­nis­tra­ţie şi cos­turi fixe.

Biserica noas­tră din Africa înre­gis­trează astăzi o cre­ş­tere rapidă. În ulti­mii câţiva ani a fost o cre­ş­tere de 500% pe acel con­ti­nent. Următoarea cre­ş­tere de 500% în numă­rul de mem­bri în Africa este plă­nu­ită să aibă loc în jumă­tate din acel timp. După cum ştim cu toţii, sunt nevoi uri­aşe în infras­truc­turi, insti­tu­ţii, lucră­tori, pre­di­ca­tori şi con­du­că­tori. Astfel a venit tim­pul pen­tru ca noi ca şi con­du­că­tori să între­băm: Am ofe­rit noi cea mai bună îngri­jire a noas­tră pen­tru vii­to­rul fami­liei noas­tre bise­ri­ceşti din aceste ţări?

Redeşteptări simi­lare sunt văzute în ţările din Asia şi în insu­lele Pacificului. Sosesc cereri con­sis­tente pen­tru noi vizite şi naş­te­rea unor noi misiuni. În pre­zent avem 26 de misiuni în Africa, 6 în Asia, 5 în America Centrală, 2 în Europa, 7 în insu­lele Pacificului şi 4 în America de Sud. Toate aceste misiuni sunt susţi­nute de daru­rile voas­tre gene­roase pe care le faceţi în tim­pul Săptămânii de rugăciune.

Acum, când stăm în pra­gul unui alt nou an, ar fi bine să facem din nevo­ile bise­ri­cii noas­tre de aici şi din întreaga lume subiec­tul rugă­ciu­ni­lor noas­tre. Biserica noas­tră are o misiune de a pre­găti pe oameni pen­tru veni­rea în curând a Domnului Isus, iar aceste misiuni costă bani.

Împre­ună vom ajunge la cei la care nu s-a ajuns încă, vom con­strui bise­rici, vom instrui lucră­tori şi pre­di­ca­tori în toată lumea. Sprijinul vos­tru face aceste lucruri posi­bile şi sun­tem pro­fund recu­nos­că­tori pen­tru inves­ti­ţia voas­tră în slu­jba Domnului. În cali­tate de cre­ş­tini, nu există nimic mai împli­ni­tor decât a şti că sun­tem folo­siţi de Dumnezeu pen­tru a împlini sco­pu­rile Sale.

Apostolul Pavel scrie des­pre un timp când a ape­lat la bise­ri­cile din Macedonia să ajute cu fon­duri pen­tru sfinţii în nevoie din Iudeea. Este inte­re­sant că Pavel, într-o viziune a auzit un glas zicând: „Treci la noi în Macedonia! Ajută-ne!” Pavel se îndrepta în dire­cţia opusă, dar s-a întors din pri­cina aces­tei viziuni. Apoi, câţiva ani mai târ­ziu apos­to­lul Pavel soli­cită aju­to­rul bise­ri­ci­lor din Macedonia. „Există o nevoie în Trupul lui Hristos!” Şi acum aceste bise­rici vin în aju­to­rul lui Pavel. Cred că aceasta este o ima­gine fru­moasă pen­tru ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la bise­rica Lui.

Iată cum des­crie Pavel această bise­rică în 2 Corinteni 8.1-5:

  • Ei au dat în mij­lo­cul încer­că­rii lor – ver­se­tul 2. Ei nu au lăsat ca pro­ble­mele lor să le scurt­cir­cu­i­teze dato­ria lor ca ispravnici.
  • Ei au dat din sără­cia lor extremă – ver­se­tul 2. Isprăvnicia este un răs­puns cre­ş­tin chiar şi pen­tru cei în sără­cie. Ea nu are nimic de a face cu bogă­ţia noas­tră. Dumnezeu nu este atât de inte­re­sat de mări­mea con­tu­lui nos­tru ban­car, ci este mai inte­re­sat în ce facem cu ceea ce avem.
  • Ei au dat chiar peste posi­bi­li­tă­ţile lor – ver­se­tul 3. Ei au dat întru­cât au văzut o oca­zie de a servi Domnului mai degrabă decât din obligaţie.
  • Ei au dat ei sin­guri – ver­se­tul 3.
  • Ei au dat ca un pri­vi­le­giu – ver­se­tul 4.
  • Ei s-au dat mai întâi pe sine Domnului – ver­se­tul 5.

Biserica noas­tră este dedi­cată misiu­nii de a fur­niza şi coor­dona lucră­tori pen­tru dife­ri­tele câm­puri misio­nare din toată lumea. Aceasta poate fi sub formă de pre­di­ca­tori, lucră­tori, învă­ţă­tori, per­so­nal auxi­liar şi de a instrui noi lucră­tori în noile misiuni. Acestea sunt câteva din­tre mul­tele nevoi ale bise­ri­cii. Noi oame­nii avem gre­u­tăţi în a sta­bili pri­o­ri­tă­ţile. Mulţi din­tre noi sunt uşor abă­tuţi de la misiu­nea ce le stă îna­inte. În pra­gul Noului An – ar fi bine ca noi să hotă­râm ce este cu ade­vă­rat impor­tant spre deo­se­bire de ce este secun­dar – lucru­rile din­tâi mai întâi. „Căutaţi mai întâi Împă­ră­ţia lui Dumnezeu.”

Apoi Isus a spus uce­ni­ci­lor Săi: „Secerişul este bogat, dar lucră­to­rii sunt puţini. Rugaţi pe Domnul sece­ri­şu­lui să tri­mită lucră­tori în sece­ri­şul Lui” (Matei 9:37-38). Când ratele anu­ale ale nata­li­tă­ţii depă­şesc ratele anu­ale ale mor­ta­li­tă­ţii cu mili­oane, aceasta înseamnă că pe măsură ce trec anii avem mai multe mili­oane la care să ajun­gem pen­tru Isus Hristos. Aceasta se va împlini doar printr-o minune a bine­cu­vân­tă­ri­lor lui Dumnezeu. Această minune poate fi – mer­sul tău sau dăru­i­rea ta. Dacă nu poţi merge ca misio­nar într-o ţară stră­ină, poţi tri­mite pe cineva prin darul tău.

Împăr­tă­şind dra­gos­tea lui Dumnezeu în jurul lumii este ase­me­nea unui vehi­cul. Are nevoie de car­bu­rant pen­tru a-l pro­pulsa. Darurile noas­tre spri­jină evan­ghe­li­za­rea în linia întâi în ţările la care nu s-a ajuns încă. Ele ajută la sta­bi­li­rea şi întreţi­ne­rea pre­di­ca­to­ri­lor şi lucră­to­ri­lor, la înte­me­ie­rea bise­ri­ci­lor şi ajută la pro­du­ce­rea de lite­ra­tură pen­tru dis­tri­bu­i­rea în sute de limbi. Pe scurt, daru­rile noas­tre misio­nare fac tot ce nu pot face zeci­mile noastre.

John Wesley, când era la Oxford, toc­mai ter­mi­nase de plătit nişte tablo­uri pen­tru camera sa, când una din came­ris­tele sale a intrat pe uşă. Era o zi rece de iarnă şi el a obser­vat că aceasta nu avea nimic cu care să se pro­te­jeze de frig, cu exce­pţia unui capot subţire de in. El a băgat mâna în buzu­nar pen­tru a-i da ceva bani cu care să-şi cum­pere un pal­ton, dar a con­sta­tat că nu mai avea sufi­cienţi bani. Imediat l-a lovit gân­dul că Domnul nu era mulţu­mit de modul în care el îşi chel­tu­ise banii. El s-a între­bat: Va zice stă­pâ­nul tău: „Bine, slugă bună şi cre­din­cioasă”? Tu ţi-ai împo­do­bit pereţii cu banii care ar fi putut pro­teja această făp­tură săr­mană de frig! O drep­tate! O îndu­rare! Nu sunt aceste tablo­uri sân­gele aces­tei biete fete?

Acest inci­dent i-a schim­bat per­spec­tiva asu­pra bani­lor, întru­cât a înţe­les că chel­tu­iala era o deco­rare nene­ce­sară în com­pa­ra­ţie cu o femeie care nu avea cu ce să se îmbrace.

Perspectiva noas­tră asu­pra pro­pri­e­tă­ţi­lor noas­tre se schimbă în mod radi­cal atunci când ochii noş­tri sunt des­chişi la nevo­ile lumii şi la mări­mea lucră­rii de răs­cum­pă­rare a lui Dumnezeu pen­tru acei la care nu s-a ajuns sau care sunt pier­duţi, sau sufe­rinzi sau săr­mani. Când avem cura­jul să vedem nevo­ile celor din jurul nos­tru, Hristos ne va schimba dorinţele şi vom dori să ne sacri­fi­căm resur­sele pen­tru slava nume­lui Său. Vom începe să ne între­băm dacă anu­mite lucruri din vieţile noas­tre nu ar putea fi cla­si­fi­cate mai mult drept un lux decât o necesitate.

Generozitatea este un pro­dus natu­ral al sănă­tă­ţii spi­ri­tu­ale. Dumnezeu iubeşte dăru­i­to­rul bucu­ros. De aceea, vă rog dăruiţi cu gene­ro­zi­tate pen­tru cauza lui Dumnezeu în tim­pul aces­tei Săptămâni de Rugăciune, pen­tru ca să putem fi şi noi parte din misiu­nea Sa.

Fie ca Dumnezeu să vă bine­cu­vân­teze din abu­n­denţă pe toţi, în timp ce con­ti­nu­aţi să fiţi buni isprav­nici şi împre­ună par­te­neri în lucra­rea lui Dumnezeu.

Al vos­tru frate în Hristos,
D. Sureshkumar
Departamentul de Isprăvnicire al CG

Preluat de pe – http://www.azsmr.ro/

Related Images:

Lasă un răspuns