Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

Întru­nire pen­tru lideri

Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

Duminică 1 febru­a­rie 2015 a avut loc la sediul bise­ri­cii noas­tre din Făgăraș o întru­nire, la nivel națio­nal, a instruc­to­ri­lor pen­tru copii și a lide­ri­lor pen­tru ado­les­cenți, orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Romane în cola­bo­rare cu a Departamentul de Educație.

Desfășurat sub gene­ri­cul „Paște mie­lu­șeii Mei”, eve­ni­men­tul a adu­nat lao­laltă res­pon­sa­bi­lii de tine­ret și copii din toate Conferințele, per­soane care au mai fost impli­cate în diverse acti­vi­tăți cu copiii și ado­les­cen­ții, cei care lucrează în învă­țământ și de ase­me­nea per­soane dori­toare și înzes­trate cu această încli­na­ție de a se implica pen­tru vii­tor în ast­fel de programe.

În des­chi­de­rea reu­niu­nii s-a sub­li­niat impor­tanța capa­ci­tă­ții de a învăța pe alții și nevoia pose­dă­rii aces­tui talant în rân­dul celor care vor duce lumii Evanghelia.

Cei care doresc să îndrume min­țile tinere ale copi­i­lor și tine­ri­lor vor avea mai întâi ei înșiși un bagaj de cunoș­tințe ce urmează să fie trans­mis, acu­mu­lare pro­ve­nită din stu­di­e­rea cuvân­tu­lui lui Dumnezeu și, even­tual, a unui pro­gram de instru­ire peda­go­gică. Nu poți spune altora ceea ce tu însuți nu ai. În plus, pen­tru ca efor­tul de a învăța pe alții să fie încu­nu­nat cu suc­ces este nevoie ca instruc­to­rii să-și cunoască foarte bine misiu­nea pre­cum și mesa­jul pe care-l au de transmis.

Pornind de la învă­ță­tura potri­vit căreia „Scopul ade­vă­ra­tei edu­ca­ții este acela de a res­ta­bili în om chi­pul lui Dumnezeu” (Educația creș­tină 63), instruc­to­rii își pot alcă­tui pla­nul lec­ți­i­lor, își pot con­tura pro­gra­mele întru­ni­ri­lor, își pot pro­cura mate­ri­ale didactice.

Deși depar­ta­men­tul de tine­ret nu a fost con­si­de­rat ca fiind nesem­ni­fi­ca­tiv față de cel al copi­i­lor și ado­les­cen­ți­lor, s-a sta­bi­lit ca la această întru­nire să se urmă­rească în mod deo­se­bit acti­vi­ta­tea cu copiii, dat fiind tim­pul limi­tat avut la dis­po­zi­ție, urmând ca în oca­zii vii­toare să se facă pla­nuri con­crete de lucru și refe­ri­tor la lucrul cu ado­les­cen­ții și tinerii.

Discuțiile care s-au pur­tat ulte­rior au urmă­rit trei obiective:

  • Probleme legate de acti­vi­ta­tea instructorilor
  • Probleme ce vizează lucrul cu copii din biserică
  • Aspecte spe­ci­fice în lucrul cu copiii din afara bisericii

„Nimic nu este de o mai mare impor­tanță ca edu­ca­rea copi­i­lor și a tine­ri­lor noș­tri. Biserica tre­buie să mani­feste și să stâr­nească un pro­fund inte­res în această lucrare, pen­tru că acum, mai mult ca ori­când, Satana și oști­rea lui sunt hotă­râți să-i înșele pe tineri sub stan­dar­dul întu­ne­cat, ce con­duce spre ruină și moarte”. (Sfaturi pen­tru părinți, edu­ca­tori și elevi 165).

SURSA- http://www.azsmr.ro

Lasă un răspuns