Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat – Lumina lumii (IV)

[download id=”400″]

În pri­mele trei tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­diat lecţii de evan­ghe­li­zare din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea pri­mei veniri a lui Hristos. În acest tri­mes­tru vom stu­dia lecţii de evan­ghe­li­zare din expe­rienţa pri­mi­lor uce­nici ai lui Hristos şi a bise­ri­cii cre­ş­tine pri­mare. Vom lua în con­si­de­rare, de ase­me­nea, instru­cţiuni pe care Dumnezeu le-a ofe­rit spre bene­fi­ciul nos­tru pen­tru ca noi să putem înde­plini sco­pul Său ca popor al rămă­şi­ţei lui Dumnezeu.

Cuprins – Lumina lumii (IV)

1. „Noi L-am găsit pe Mesia”[download id=”401″]
2. Isus a che­mat doi­spre­zece uce­nici[download id=”402″]
3. Prima călă­to­rie misio­nară[download id=”403″]
4. O lucrare unită [download id=”406″]
5. Ce înseamnă slu­ji­rea Evangheliei? [download id=”407″]
6. Conlucrători cu Hristos – Lectie lipsă
7. Slujire per­so­nală [download id=”409″]
8. Vorbind unei sin­gure per­soane — Nicodim [download id=”416″]
9. Vorbind unei sin­gure per­soane — „O femeie din Samaria” [download id=”410″]
10. Căutându-L pe Mântuitorul [download id=”411″]
11. Orânduirea Evangheliei [download id=”412″]
12. Mergeţi şi învă­ţaţi toate nea­mu­rile [download id=”413″]
13. Dumnezeu te cheamă! [download id=”417″]

Related Images:

Lasă un răspuns