Până va veni El

Până va veni El

„Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­buie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia ade­vă­ru­lui.” (1 Timotei 3:15).

Până va veni El

Consiliul Consultativ al Asociaţiei Religioase a Adventiștilor de Ziua a Șap­tea Mişcarea de Reformă s-a întru­nit în zilele de 19–20 noiem­brie 2014 într-o ședință extraordinară.

Motivul prin­ci­pal al întru­ni­rii a fost ale­ge­rea unui vice­pre­șe­dinte în pos­tul rămas vacant după ce fr. Ioan Bogdan, care pri­mise această res­pon­sa­bi­li­tate în urma ale­ge­ri­lor din 12 august 2014, a pre­luat func­ția de pre­șe­dinte, în locul fr. Nelu Iancu, care a tre­cut la odihnă în 11 octom­brie 2014.

Procedura ale­ge­rii s-a des­fă­șu­rat în pre­zența fr. Ferenc Matyas, secre­tar Regional pen­tru Europa, în urma căreia fr. Simion Mureșan a fost ales, prin votul majo­ri­tar al mem­bri­lor Consiliului, vice­pre­șe­dinte al Uniunii Române AZS-MR.

Cu această oca­zie ne expri­măm din nou regre­tul pen­tru pier­de­rea pre­ma­tură a fr. Nelu Iancu și-L rugăm pe Dumnezeu să mân­gâie și să întă­rească fami­lia lui, iar pe noi, foș­tii săi colegi, să ne ajute să con­ti­nuăm lucra­rea pe care am început-o împreună.

Mulțumim tutu­ror celor care au fost ală­turi de noi, fami­lia spi­ri­tu­ală, pre­cum și de fami­lia fizică a fr. Nelu Iancu, exprimându-și direct sau în scris împreună-simțirea aces­tei pier­deri dure­roase. Îi amin­tim aici pe fra­ții români de pre­tu­tin­deni, pe fra­ții din stră­i­nă­tate, Consiliul CG, pre­cum și pe fra­ții din Biserica Adventistă de Ziua a Șap­tea din România, care și-au luat timp pen­tru a trans­mite mesaje de con­do­leanțe și a ne asi­gura de spri­ji­nul lor spiritual.

Fie ca această situ­a­ție, deși tristă, să aibă un ecou bene­fic pen­tru sufle­tele noas­tre, determinându-ne la o impli­care mai seri­oasă în solemna lucrare de sal­vare a sufletelor.

Domnul vine curând! Pentru unii din­tre noi El vine mai curând decât ne aștep­tăm. Fie ca veni­rea Sa, indi­fe­rent când ar avea loc, să nu ne sur­prindă, ci să ne aducă bucurie.

Consiliul Consultativ al AZS-MR, Uniunea Română

Related Images:

Lasă un răspuns