Prelegere pen­tru săp­tămâna de rugă­ciune 6-15 decem­brie 2013

Pregătirea unui popor

[download id=”339″]

Pregătirea unui popor

Rugându-ne pen­tru pregătire

Când ne aflăm cu copiii într-o călă­to­rie de durată, părin­ții sunt ade­sea între­bați de aceștia: „Mai este mult?”

Fiind copiii ai lui Dumnezeu ne între­băm şi noi: „Mai este mult? Am ajuns în momen­tul în care Domnul să vină să ne ia în Canaanul ceresc?”

Aceasta e în func­ție de cât de mult depin­dem de El! Cât de mult rămâ­nem în dra­gos­tea Mântuitorului? Cât de dragă ne este comu­niu­nea noas­tră cu El? Cât de mult apli­căm harul Său în viaţa noas­tră zil­nică? Cât de mult reflec­tăm chi­pul Său?

A mai tre­cut aproape un an şi a sosit o altă Săptămână de Rugăciune. Sunt multe lucruri pen­tru care putem fi recu­nos­că­tori lui Dumnezeu. Totuşi, chiar doreşte Domnul ca noi să venim an după an la El fără a per­mite cu ade­vă­rat să fim schim­baţi în carac­ter după ase­mă­na­rea cu Hristos? Să ne rugăm
ca aceasta să fie o Săptămână de Rugăciune deci­sivă pen­tru fie­care din­tre noi!

Nu uitaţi că: Sabatul din 14 decem­brie va fi o zi de rugă­ciune şi post. Duminică, 15 decem­brie se va face o colectă spe­cială pen­tru misiuni.

Să ne amin­tim şi de cei care sunt izo­laţi sau forţaţi să rămână acasă şi să depu­nem efor­turi spe­ci­ale pen­tru a împăr­tăși cu ei aceste lecturi.

„Preaiubiţilor, acum sun­tem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a ară­tat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pen­tru că
Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădej­dea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.”

(1 Ioan 3:2, 3).

Preluat de pe http://www.azsmr.ro

Related Images:

Lasă un răspuns