Sănătate și armonie pentru trup și suflet

Sănătate și armonie pentru trup și suflet

În peri­oada 4-10 mar­tie 2014 Fundaţia PERSPECTIVE inau­gu­rează pro­gra­mul de serii spe­cia­li­zate cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ţii prin miş­care, ce se va desfă­şura sub egida Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet.

Sănătate și armonie pentru trup și suflet

Programul unei serii va include:

 • Consultații medi­cale de eva­lu­are (inclu­siv EKG).
 • Program de ali­men­ta­ție sănă­toasă, per­so­na­li­zat în func­ție de pro­fi­lul meta­bo­lic și de nece­si­tă­țile și sta­rea de sănă­tate a fie­că­ruia participant.
 • Sesiuni infor­ma­tive și edu­ca­tive în legă­tură cu bolile cro­nice netrans­mi­si­bile cât și în vede­rea adop­tă­rii unui stil de viață sănătos.
 • Exerciții fizice în func­ție de nece­si­tăți și posi­bi­li­tăți per­so­nale asis­tate de per­so­nal cu experiență.
 • Masaj și alte tera­pii de relaxare.

Opțional: cur­suri de bucă­tă­rie, semi­na­rii prac­tice medi­cale, pro­grame de soci­a­li­zare și pro­grame muzicale.

Partea medi­cală și cea de acti­vi­tate fizică vor fi coor­do­nate de dr. Busnatu Ște­fan, dr. Răileanu Mihaela, par­tea de masaj și sesiuni de rela­xare de per­so­nal spe­cia­li­zat, iar par­tea de bucă­tă­rie și ali­men­ta­ție de chef bucă­tar cu o bogată expe­rienţă în domeniu.

Programul se adre­sează cu pre­că­dere, dar nu exclu­siv, per­soa­ne­lor de toate vâr­stele, ce urmăresc:

 • Sănătatea gene­rală și pre­ven­ția boli­lor cronice;
 • Controlul gre­u­tă­ții;
 • Prevenirea boli­lor cardiovasculare;
 • Reducerea nive­lu­lui de coles­te­rol și trigliceride;
 • Hipertensiunea arte­rială sau alte boli de inimă;
 • Prevenirea dia­be­tu­lui;
 • Nutriție spor­tivă și maxi­mi­za­rea per­for­man­ței în sport;
 • Dezvoltarea con­di­ției fizice;
 • Rezolvarea tul­bu­ră­ri­lor gastro-intestinale;
 • Ameliorarea aler­gi­i­lor alimentare;
 • Tulburări de com­por­ta­ment alimentar.
 • Promovarea unei stări gene­rale de bine fizic şi spi­ri­tual prin adop­ta­rea unui stil de viaţă sănătos.

Dorim să vă invi­tăm căl­du­ros la prima serie pro­mo­țio­nală din acest acest ciclu!

Preț pro­mo­țio­nal: 450 RON!

Pentru mai multe deta­lii vizi­tați pagina:

www.campusporumbacu.ro/ro/sanatate-si-armonie-pentru-trup-si-suflet/

Știre preluată de pe . http://www.azsmr.ro/sanatate-armonie-trup-suflet/

Related Images:

Lasă un răspuns