Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Școala Misionară Emanuel

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Având ca obiec­tiv prin­ci­pal orien­ta­rea ado­les­cen­ți­lor către o viață demnă, cin­stită și nobilă, Uniunea Adventiștilor de Ziua a Șap­tea – Mișcarea de Reformă din România orga­ni­zează un nou ciclu de cur­suri al „Șco­lii Misionare Emanuel”, prima din cele zece sesiuni înce­pând la data de 18 august 2014.

„Avem nevoie de şcoli în care tine­re­tul să fie învă­ţat că măreţia con­stă în a-L onora pe Dumnezeu, des­co­pe­rind carac­te­rul Său în viaţa de zi cu zi. Trebuie să învă­ţăm des­pre Dumnezeu prin Cuvântul şi lucră­rile Sale, pen­tru ca vieţile noas­tre să poată împlini sco­pul Său.” (Divina Vindecare, p. 440).

Pe o peri­oadă de doi ani și jumă­tate, orga­ni­zate doar în tim­pul vacan­țe­lor șco­lare (10 zile pen­tru fie­care sesiune), aceste cur­suri sunt ast­fel struc­tu­rate încât par­ti­ci­pan­ții să pri­mească infor­ma­ții utile cu pri­vire la:

  • Cunoașterea carac­te­ru­lui lui Dumnezeu, așa cum este oglin­dit în Cuvântul Său, Istorie, Profeție, dar și în Natură și în modul minu­nat în care este alcă­tuit cor­pul uman
  • Aprofundarea subiec­tu­lui „Hristos, Dreptatea noas­tră” în sco­pul transpu­ne­rii în viața prac­tică a carac­te­ru­lui Domnului Hristos
  • Principiile fun­damen­tale ale edu­ca­ției creș­tine în con­trast cu cele pro­mo­vate de soci­e­ta­tea în care trăim
  • Principii de viață pri­vind ordo­na­rea valo­ri­lor, ale­ge­rea unui loc de muncă, con­ta­bi­li­za­rea pro­pri­u­lui buget, orga­ni­za­rea unor eve­ni­mente, anga­ja­rea într-o rela­ție de pri­e­te­nie și men­ți­ne­rea aces­teia, prin­ci­pii creș­tine, etice și manie­rate în pri­vința ini­ți­e­rii unui par­te­ne­riat în vede­rea căsă­to­riei, mod prac­tic și util de petre­cere a tim­pu­lui liber etc.

Pot par­ti­cipa ado­les­cenți, tineri și adulți, înce­pând cu o vâr­stă de la care să poată înțe­lege temele pre­date. Dacă până acum stu­den­ții șco­lii misio­nare erau deja absol­ven­ții unei școli medii, moti­vul pen­tru care acest lucru nu se mai cere de data aceasta în mod expres este dorinţa de a veni în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor copi­i­lor noș­tri, îna­inte ca ei să fie puși în fața pro­vo­că­ri­lor și ispi­te­lor pe care viața li le pune înainte.

Pentru fie­care sesiune par­ti­ci­pan­ții vor con­tri­bui cu suma de 80 de euro (sau echi­va­len­tul în lei), sumă cu care se vor aco­peri o parte din chel­tu­ieli, dife­rența fiind supor­tată de biserică.

Persoanele inte­re­sate ne pot con­tacta direct, la nume­rele de tele­fon: 0722235792 (Barbu Marin) sau 0727300847 (Daniela Picu).

Sursa – http://www.azsmr.ro/cursuri-scoala-misionara-emanuel/

Related Images:

Lasă un răspuns