Vești misionare din Conferință

Vești din Conferința Moldova — Proiecte misionare

Vești misionare din Conferința Moldova

„Căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se cobo­ară din cer şi dă lumii viaţa.” Ioan 6:33

În peri­oada octom­brie — decem­brie 2014, în Conferința Moldova s-au des­fă­șu­rat mai multe acti­vi­tăți misio­nare de dis­tri­bu­ire a lite­ra­tu­rii în zonele albe a conferinței.

Situat în par­tea de Nord a Conferinței Moldova, Județul Botoșani a fost înce­pu­tul acti­vi­tă­ți­lor misio­nare. Până în pre­zent au fost col­por­tate urmă­toa­rele sate, în care au fost dis­tri­bu­ite peste 2000 de cărți, nefi­ind inclus și numă­rul pliantelor:

 1. Balinți
 2. Galbeni
 3. Niculcea
 4. Gârbeni
 5. Mileanca
 6. Stânca
 7. George Enescu
 8. Dragalina
 9. Dumeni
 10. Arborea
 11. Lișmănița
 12. Siliștea
 13. Smârdan

Cu acestă oca­zie au fost vizi­tate și două școli în care au fost pre­zen­tate prin­ci­pii pen­tru o viață mai bună și sănătoasă.

Cu aju­to­rul Lui Dumnezeu, dorim să con­ti­nuam acti­vi­ta­tea misio­nară pen­tru anul care ne stă în față.

Dorim să vă rugați pen­tru acti­vi­ta­tea care a avut loc, dar și pen­tru acti­vi­tă­țile viitoare.

Dumnezeu să ne bine­cu­vin­teze pe toți!

„Timpul trece cu repe­zi­ciune. Publicaţiile noas­tre sunt nume­roase, însă Domnul face apel ca băr­baţi şi femei din comu­ni­tă­ţile noas­tre care au lumină să se anga­jeze în lucrare misio­nară auten­tică. Fie ca aceş­tia să-şi pună la lucru, cu toată umi­linţa, talen­tele date lor de Dumnezeu în pro­cla­ma­rea soliei care tre­buie să ajungă la oame­nii din acest timp.” Lucrarea misio­nară medi­cală pag. 242

Mai multe foto­gra­fii de la acti­vi­tă­țile misio­nare găsiți aici: https://www.facebook.com/azsmrmoldova.ro

preluat de pe: http://www.azsmr.ro/vesti-misionare-conferinta-moldova/

Lasă un răspuns